BETWEEN DOORS

‘Between doors’ is de titel van een  tentoonstelling waar kunstenaars uit België en Nederland bij betrokken zijn. Het werk van Kathleen Huys, Marena Seeling, Luc Hoekx en Coen Vernooij  kenmerkt zich door een grote mate van abstractie met vaak architecturale, ruimtelijke elementen.

De titel van de tentoonstelling verwijst naar een situatie die iedereen wel eens meemaakt. Komende door de ene deur, op weg naar een andere deur, beland je in een overgangsgebied, in een hal of gang. Het is een plek van transitie; welke deur moet ik kiezen? Wat is er achter de andere deur? Dit oponthoud kent verschillende belevingen. Er is ruimte voor twijfel, maar ook voor fantasie. Eigenlijk is dit de ideale ruimte voor een kunstenaar. Alles is mogelijk terwijl je lijfelijk bijna gevangen zit tussen deuren.

De kunstenaars die aan deze tentoonstelling meedoen bewegen zich met hun werk ‘between doors’. Ze sluiten niets uit, ze laten zich verrassen. Ze onderzoeken, ze ontmantelen ruimte, niet de buitenkant maar ze verdiepen zich in het frame en construeren zo hun eigen ruimte. Het verslag van hun onderzoek vormt de kern van de tentoonstelling ‘BETWEEN DOORS’ .


‘Between doors’ is the title of an exhibition where artists from Belgium and the Netherlands are involved. Their work is characterized by a high degree of abstraction, often architectural, spatial elements.

The title of the exhibition refers to a situation that everybody meets once in a lifetime. Coming through the one door, on his way to another door, you find yourself in a transition area, in a hallway or corridor. It is a place of transition; which door should I choose? What’s behind the other door? This delay has different experiences. There is room for doubt, but also for imagination. Actually, this is the ideal space for an artist. Anything is possible when you’re physically almost caught between doors.

The artists participating in this exhibition move with their work ‘between doors’. They exclude nothing, they are surprised. They investigate, they dismantle space, not the outside but they delve into the frame and thus construct their own space. The report of their research is the core of the exhibition ‘BETWEEN DOORS’.