PROCESS AND PROGRESS PROCESS and PROGRESS

 

Opening expositie “Process and Progress” E.M .Galerie

Zaterdag 16 maart 2019, vanaf 15:00 uur in Kollum (voorheen Drachten).

Na een succesvolle expositie op Art Noord in Museum Belvédère te Heerenveen, opent E.M. Galerie haar deuren met de eerste expositie van 2019: “Process and Progress”. Deze keer nodigt galeriehoudster Elzbieta Middel zes (inter)nationale kunstenaars uit. In deze expositie worden de nieuwste werken laten zien, van drie generaties kunstenaars. Vanuit New York tot aan Friesland, die schilderijen, collages, objecten en kunstboekjes exposeren. Naast Schiemann, debuteren vijf kunstenaars bij E.M. Galerie, twee van hen zijn ook voor het eerst in Europa te bezichtigen.

Over PROCES en VOORTGANG: Een gebaar, een lijn of vorm die op een of andere herhaalde manier wordt weergegeven of aangebracht met materialen, stelt een proces vast, dat op zijn beurt een continuüm is dat wordt omarmd om kunstenaars te leiden en vooruit te helpen. De arbeid, in samenhang met manipulaties en toepassingen van materialen, is een humanistische betrokkenheid die resultaten oplevert die kunstenaars kunnen overwegen. Zij omarmen het proces (de handeling van het doen) om het nieuwe te vinden, met een streven om zijn magie vast te leggen, die soms niet kan worden gezien. Op zoek naar begrip ontwikkelen ze vooruitgang in relatie tot tijd en gedachte, zowel in het heden als verleden.

Howard Schwartzberg ( New York, Verenigde Staten)

Zich beperkt voelend door de grenzen van een canvas, begon Schwartzberg in de jaren tachtig te  experimenteren met het tegenovergestelde proces van het maken van een schilderij. Hij gebruikte tassen en bakken, experimenteerde met gewicht en volume in relatie tot de vloeiende eigenschappen van verf. Deze verkenning resulteerde in een compilatie tussen schilderij en object. Instorting en aftakeling staan centraal in zijn werk, zoals zichtbaar is het opgelapte, genaaide en gelijmde canvas.

Steffen Schiemann (Dresden, Duitsland)

Zijn werk is opgebouwd uit verschillende lagen van dubbele canvassen. Textiel op een frame. Hij wil zijn schilderijen in verschillende stappen opbouwen, tot het resulteert in – misschien wel – landschapselementen. Hoe wordt het een landschap? Kunnen we dat voelen? Dat zijn vragen die Schiemann zich stelt. De neonkleurige strepen helpen ons een positie te vinden, waardoor we erachter komen hoe het zou kunnen werken.

Hannah Foster ( Pennsylvania, Verenigde Staten)

Als jongste van de zes kunstenaars, bevraagt Foster met haar werk wat er onder, achter of binnenin de ‘realiteit’ bevindt. Zonder een objectief idee te hebben van de realiteit, kan een ieder van ons dromen en hallucineren bij haar werk. Ze  schildert, beeldhouwt en maakt collages, daarbij gebruik makend van goedkope materialen zoals papier, tape, stof en gevonden objecten. Met haar werk moedigt ze bij het publiek spel, nieuwsgierigheid en leven aan.

Jannie Bruinsma (Friesland, Nederland)

Imperfectie, hergebruik en duurzaamheid. Dat zijn termen die bij het werk van Bruinsma horen. Ze hergebruikt oude materialen, die een eigen emotie en geschiedenis hebben. Door middel van zwarte en witte verf brengt ze deze terug in de huidige tijd tot werken die poëtisch, verhalend en vol emotie zijn.

Mariëtte van Erp (1953 – Gemert, Nederland)

Als één van de tien kinderen van een fruitteler was ze altijd bezig met ‘iets’ te maken. Op een boerderij werd niks weggegooid en Van Erp maakte van de spullen die ze vond eigenzinnige dingen. In haar schilderkunst toont ze de wereld waarin ze als kind het liefst was: buiten. De landschappen die ze schildert zijn niet alleen gebaseerd op wat ze ziet, maar ook op wat ze beleeft. Herinneringen neemt ze mee in haar werk, waarin het landschap zich meer toont dan in de werkelijkheid.

Carrie Meijer ( Amsterdam, Nederland)

Eind jaren negentig begon Carrie Meijer met het maken van expressieve abstracte acrylschilderijen en gouaches. Later kreeg haar kunst een strenger karakter. Ze ging gebruik maken van parallelle horizontale lijnen die doorkruist worden door verticale lijnen en er ontstonden geometrische en ritmische pentekeningen.De laatste jaren ontwikkelde ze een interesse in nieuwe druktechnieken. Digitale, veelal meerkleurige prenten, zijn hiervan het resultaat.Voor het eerst exposeert Meijer in E.M. Galerie haar kunstboekjes, die ze maakt met pentekeningen.


Opening exhibition “Process and Progress” E.M. Gallery

Saturday, March 16, 2019, from 15:00 in Kollum (formerly Drachten).

After a successful exhibition at Art Noord in Museum Belvédère in Heerenveen, E.M. Gallery opens its doors with the first exhibition of 2019: “Process and Progress”. This time gallery owner Elzbieta Middel invites six (inter) national artists. In this exhibition the latest works are shown, from three generations of artists. From New York to Friesland, exhibiting paintings, collages, objects and art books. Besides Schiemann, five artists debut at E.M. Gallery, two of them are also on display in Europe for the first time.

About PROCESS and PROGRESS: A gesture, a line or form rendered or applied with materials in some sort of repeated manner, establishes a process, which in turn is a continuum that is embraced to guide us and move us forward. The labor, in conjunction with manipulations and applications of materials, is a humanistic engagement that yields results we can contemplate.  Artists embrace process (the act of doing) to find the new, with an aspiration to capture its magic, which at times cannot be seen. Searching for understanding we progress in relation to time and thought, both past and present.

Howard Schwartzberg (Brooklyn, United States).

Feeling limited by the boundaries of a canvas, Schwartzberg began experimenting in the 1980s with the opposite process of making a painting. He used bags and bins, experimented with weight and volume in relation to the flowing properties of paint. This exploration resulted in a compilation between painting and object. Collapse and decay are central to his work, as is visible from the botched, sewn and glued canvas.

Steffen Schiemann (Dresden, Germany)

His work is made up of different layers of double canvases. Textile on a frame. He wants to build his paintings in different stages, until it results in – perhaps – landscape elements. How does it become a landscape? Can we feel that? These are questions that Schiemann poses. The neon-colored stripes help us find a position, so we can find out how it could work.

Hannah Foster (Pennsylvania, United States)

As the youngest of the six artists, Foster uses her work to question what is under, behind or inside the ‘reality’. Without having an objective idea of ​​reality, each of us can dream and hallucinate in her work. She paints, sculpts and makes collages, using cheap materials such as paper, tape, fabric and found objects. With her work she encourages the public to play, curiosity and life.

Jannie Bruinsma (Friesland, the Netherlands)

Imperfection, reuse and sustainability. These are terms that belong to the work of Bruinsma. She reuses old materials, which have their own emotion and history. By means of black and white paint she brings it back in the present time to works that are poetic, narrative and full of emotion.

Mariëtte van Erp (1953 – Gemert, The Netherlands)

As one of the ten children of a fruit grower she was always busy making something. On a farm nothing was thrown away and Van Erp made from the stuff she found quirky things. In her painting she shows the world in which she preferred to be a child: outside. The landscapes she paints are not only based on what she sees, but also on what she experiences. She takes memories into her work, in which the landscape shows itself more than in reality.

Carrie Meijer (Amsterdam, The Netherlands)

In the late nineties Carrie Meijer started making expressive abstract acrylic paintings and gouaches. Later her art got a stricter character. She started using parallel horizontal lines that are traversed by vertical lines and geometric and rhythmic pen drawings. In recent years she developed an interest in new printing techniques. Digital, mostly multi-coloured prints are the result. For the first time, Meijer is exhibiting in E.M. Gallery her art books , which she makes with pen drawings.